Официални гости

  ГИС системите в помощ на оптимизацията на бизнеса

  19 май 2016, 10:30

  Георги Гладков

  Георги Гладков

  Директор на дирекция "Пространствени данни", ЕСМИС

  Георги Гладков е директор на дирекция "Пространствени данни" в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Сред акцентите на работа на дирекция "Пространствени данни" е Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Директивата INSPIRE цели създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европа в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда. Законът за достъп до пространствени данни транспонира Директивата INSPIRE в националното ни законодателство.

  Милко Величков

  Милко Величков

  Мениджър ГИС, Софийска вода

  Милко Величков е мениджър ГИС в Софийска вода АД. Компанията предоставя услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община, като обслужва близо 1,4 милиона потребители – жители на София и на още 38 по-малки населени места. 

  Като съвременна ютилити компания, стремяща се да отговори на нуждите на клиентите си и бизнеса, Софийска вода АД разполага с модерна географската информационна система, която е основен компонент на ИТ инфраструктурата на дружеството. На практика ГИС системата е основна технологична и бизнес система от тази инфраструктура.

  Подполк. д-р Мариян Марков

  Подполк. д-р Мариян Марков

  Главен инженер на Военен географски център, Министерство на отбраната

  Подполк. д-р Мариян Марков е главен инженер на Военния географски център на Военно-географската служба към Министерството на отбраната. 

  Изпълнявайки ангажиментите на Министъра на отбраната към Закона за геодезията и картографията и ангажиментите на България като член на НАТО и ЕС, Военно-географската служба (ВГС) на Министерството на отбраната е основен производител на геопространствени данни и картографски продукти в България. Модерната технология, високотехнологичното оборудване и добре обучените служители са в основата на изпълнението на тези ангажименти.

  Миглена Кузманова

  Миглена Кузманова

  Мениджър „Бизнес развитие“, ЕСРИ България ООД

  От 2003 г. Миглена Кузманова работи в отдел “Маркетинг и продажби” на ЕСРИ България като мениджър “Бизнес развитие”. През последните няколко години фокусът й на работа е върху решения за държавната администрация и местното самоуправление, енергетика, ютилитис и инфраструктура, като участва в редица проекти на компанията в тази сфера.

  Завършва Факултета по математика и информатика към Софийския университет със специалност „Информатика", като през 2005 г. придобива магистърска степен по икономика в Стопанския факултет на СУ с магистърска теза на тема “ГИС за управление на активи на ютилити компания”. Към момента е докторант по ГИС в Софийския университет „Св. Кл. Охридски". От 2007 г. преподава ГИС в Стопанския факултет на СУ в магистърската програма по икономика и управление в енергетиката и инфраструктурата.

  д-р инж. Стефан Петров

  д-р инж. Стефан Петров

  Началник отдел „Геоинформационни системи“, Агенцията по геодезия картография и кадастър

  Стефан Петров e началник отдел „Геоинформационни системи“ в Агенцията по геодезия картография и кадастър. Той заема тази позиция от 2011 г., като преди това е изпълнявал длъжностите „ИТ координатор на проект по ОПАК за разработване и внедряване на софтуер в съответствие със ЗЕУ за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от агенция по геодезия, картография и кадастър” и главен експерт в отдел „Информационни системи и технологии“ в АГКК. Преди да постъпи в АГКК, г-н Петров е бил главен експерт “Кадастър” към Изпълнителната агенция по лозята и виното и младши експерт към Общинска служба по земеделие и гори – Костинброд. 

  Стефан Петров има магистърска степен по геодезия от Университета по архитектура строителство и геодезия и по ГИС и картография от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Той е доктор по ГИС и картография към Софийския университет.

  Проф. дгн Румяна Вацева

  Проф. дгн Румяна Вацева

  Ръководител на секция ГИС, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

  Проф. дгн Румяна Вацева е ръководител на секция „Географски информационни системи” (ГИС) в департамент География на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките. Основните й научни интереси са в областта на: дистанционни изследвания, ГИС, пространствени анализи и моделиране, картография, земно покритие и земеползване, ландшафтна екология и защитени територии. 

  Автор е на повече от 80 научни публикации, включително книги, статии в международни и национални списания и доклади от конференции. Ръководи международни и национални научни проекти, в т.ч. с Китай, Словакия, Великобритания и Унгария. Председател е на секция „Геолого-географски науки” на Съюза на учените в България, зам.-председател на Управителния съвет на Българска картографска асоциация, зам.-председател на Управителния съвет на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.

  Доц. д-р инж. Любка Пашова

  Доц. д-р инж. Любка Пашова

  Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

  Доц. д-р инж. Любка Пашова завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), София като магистър-инженер по “Геодезия, фотограметрия и картография” през 1989 г., след което специализира “Приложна математика” в Института по приложна математика и информатика на ТУ, София. 

  Научната си кариера започва през 1991 г. постъпвайки в Централна лаборатория по висша геодезия на Българската академия на науките, в която защитава дисертация през 2004 г. Понастоящем работи като доцент към Департамент “Геодезия“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Ръководи и участва в научноизследователски и научно-приложни международни и национални проекти. 

  Научните ѝ интереси са в областта на теорията на обработка на геодезическите измервания, геодезическите координатни и височинни системи, определянето на геоида, регионалната и локална геодинамика, изследване измененията на морското ниво с геодезически методи, интеграцията на Балканските страни в Глобалната геодезическа система за наблюдение на Земята. Тя е автор и съавтор на повече от 80 публикации в международни и български издания и списания.